Forum

Poradniki do pobrania

Stowarzyszenie osób po przebytych amputacjach

Więcej
2013/08/21 16:47 #1 przez korcia11
korcia11 odpowiedział w temacie: Re: Stowarzyszenie osób po przebytych amputacjach
Witam jak mogę wstąpić w szeregi waszego stowarzyszenia?pozdrawiam serdecznie wszystkich.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
2008/09/28 17:28 #2 przez jmwojt
jmwojt odpowiedział w temacie: popr popr
coś szwankuje strona nie mozna komentarza poprawnie napisac.poprzedni muszę poprawic i tak.punkt 1stowarzyszenieprow oppiera swoja działalność na pracy społecznej czlonków.do prowadzenia swoich dzialań,moze zatrudniac pracowników oraz powoływać biura.
5członkowieoddzialu(kola)uczestniczą w walnym zebraniu członków stowarzyszenia za pośrednictwem wybranych delegatów oddziału(kola).szczegółowe zasady zawarte są w regulaminie walnego zebrania członków.
może tym razem uda się przeslać!

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
2008/09/28 14:26 #3 przez jmwojt
jmwojt odpowiedział w temacie: propozycje zmian w projekcie
w.doprowadzenia swych spraw moze zatrudniać pracowników
2 dzialalnosc stowarzyszenia moga wspierac osoby nie bedace jego czlonkami(wolontariusze).osobą tym ktozy świadczą pracę na rzecz stowarzyszenia,można pokryć niezbędne koszty związane ze swiadczoną pracą
3stowarzyszenie moze powoływać terenowe jednostki organizacyjne-oddzialy(kola)
4oddzialy(kola)posiadaja osobowosc prawną
5czlonkowie oddział(kola)uczestniczą w walnym zebraniu członkó

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
2008/09/28 14:26 #4 przez jmwojt
jmwojt odpowiedział w temacie: propozycje zmian w projekcie
w.doprowadzenia swych spraw moze zatrudniać pracowników
2 dzialalnosc stowarzyszenia moga wspierac osoby nie bedace jego czlonkami(wolontariusze).osobą tym ktozy świadczą pracę na rzecz stowarzyszenia,można pokryć niezbędne koszty związane ze swiadczoną pracą
3stowarzyszenie moze powoływać terenowe jednostki organizacyjne-oddzialy(kola)
4oddzialy(kola)posiadaja osobowosc prawną
5czlonkowie oddział(kola)uczestniczą w walnym zebraniu członkó

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
2008/09/28 14:25 #5 przez jmwojt
jmwojt stworzył temat: Stowarzyszenie osób po przebytych amputacjach


STATUT
STOWARZYSZENIA OSÓB PO AMPUTACJI KOŃCZYN \"SOPAK\"
/PROJEKT/ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Osób Po Amputacji Kończyn \"SOPAK\"
2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla realizacji celów społecznych
i propagowania nowego wizerunku osób niepełnosprawnych a w szczególności osób po amputacji
kończyn, integracji grup i środowisk społecznych, przyczyniania się do poprawy życia ON, a także
wspierania osób i organizacji podejmujących takie działania.

§ 2

1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Nabywa ją w momencie zarejestrowania.
2. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.
3. Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Siedzibą władz naczelnych jest Miasto
Stołeczne Warszawa.
4. Stowarzyszenie może posiadać sztandar, barwy flagi, ma prawo do używania pieczęci i odznak według zatwierdzonych wzorów. Na dokumentach, odznakach, pieczęciach i symbolu można używać skrótu „SOPAK”.
5. Symbol i nazwa Stowarzyszenia korzystają z ochrony prawnej.
6. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach statutowych, w ramach działalności statutowej może współpracować z innymi organizacjami i instytucjami, a także osobami prawnymi i fizycznymi.
7. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą – w rozmiarach służących realizacji celów statutowych stowarzyszenia.
8. Stowarzyszenie funkcjonuje zgodnie z zapisami art 20 - 27 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie jako organizacja pożytku publicznego. Swoje cele realizuje, prowadząc nieodpłatną działalność pożytku publicznego.
9. Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego.
10. Wszelkie dochody z działalności odpłatnej będą w całości przekazywane na działalność statutową Stowarzyszenia.

§ 3

Cele i środki działania

1. Zmiana wizerunku oraz sposobu postrzegania przez społeczeństwo osób niepełnosprawnych, szczególnie po amputacji kończyn.
2. Prowadzenie działalności rehabilitacyjnej oraz ochrona i promocja zdrowia.
3. Docieranie do osób tuż po zabiegach amputacji w szpitalach, ośrodkach zdrowia i innych placówkach opiekuńczo-leczniczych oraz rozpowszechnianie informacji , biuletynów, ulotek wydawanych przez stowarzyszenie, w których otrzymają informacje o podejmowanych działaniach i dostępnych formach pomocy.
4. Docieranie do pozostałych osób po amputacjach i rozpowszechnianie informacji o działającym stowarzyszeniu i formach pomocy.
5. Integracja, na wszelkich płaszczyznach, osób z niesprawnościami z osobami sprawnymi.
6. Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnych oraz ich integrację ze środowiskiem osób niepełnosprawnych.
7. Integracja z innymi grupami osób z niesprawnościami.
8. Działalność wspomagająca organizacje pozarządowe oraz promocja idei wolontariatu.
9. Organizowanie spotkań informacyjnych na tematy związane z protezowaniem, dostępem do specjalistycznej pomocy oraz wszystkimi aspektami związanymi z amputacją kończyn na różnych etapach życia człowieka.
10. Zbieranie środków na dofinansowanie do protez dla członków stowarzyszenia, z wykorzystaniem 1% z podatku (PIT roczny), na wniosek członka stowarzyszenia po rozpoznaniu i uchwaleniu stosownej uchwały przez Zarząd Stowarzyszenia.
11. Uchwała musi określać wysokość dofinansowania; zebrana kwota przewyższająca wartość określoną uchwałą przechodzi automatycznie na cele statutowe stowarzyszenia.
12. Wykorzystywanie 1% z podatku (PIT roczny) na dofinansowanie działalności statutowej stowarzyszenia.
13. Akcentowanie etyki chrześcijańskiej, co łączy się z postawą tolerancji wobec ludzi i innych światopoglądów oraz afirmacja osoby ludzkiej.
14. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
15. Działalność charytatywna.
16. Działalność w sferze nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

§ 4

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

1. organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw, koncertów oraz innych imprez;
2. organizowanie obozów i zgrupowań szkoleniowych, integracyjnych oraz imprez kulturalno-oświatowych
i rozrywkowych;
3. różne formy informacji i publikacji, związanych z prowadzoną działalnością;
4. współpracę z wszelkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania;
5. występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz i urzędów oraz sądów w sprawach dotyczących
poprawy życia, stopnia samodzielności oraz funkcjonowania w społeczeństwie osób niepełnosprawnych, szczególnie po amputacjach kończyn;
6. inne działania realizujące cele statutowe.

7. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
jednak dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia jest przeznaczony na realizację celów statutowych
i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.


ROZDZIAŁ II

Członkowie i ich prawa

§ 5


Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem

wspierającym Stowarzyszenia.


Stowarzyszenie posiada członków:

§ zwyczajnych,
§ wspierających,
§ honorowych.

§ 6
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która posiada obywatelstwo polskie (a także cudzoziemiec pod warunkiem zaakceptowania celów Stowarzyszenia).
2. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia.

§ 7

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Zarządu.

§ 8

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
2. Członkowie honorowi są ustanawiani przez Zarząd na wniosek 20 członków Stowarzyszenia.

§ 9

1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
- biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
- korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
- udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
- zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia,
2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
- brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
- przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
- regularnego opłacania składek,
3. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
4. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
5. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 10

1. Utrata członkostwa następuje na skutek:


pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
wykluczenia przez Zarząd:
z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
z powodu niepłacenia składek za okres 6 miesięcy
utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa, zainteresowanemu przysługuje odwołanie
do walnego zgromadzenia członków. Uchwała walnego zgromadzenia członków jest ostateczna.


ROZDZIAŁ III

Struktura organizacyjna

§ 11
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia (dalej zwane „Walnym Zebraniem”),
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.

§ 12

1. Zarząd Stowarzyszenia może tworzyć Rady Programowe i inne ciała dla zapewnienia poprawnej realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia.

§ 13

1. Kadencja wszystkich władz i organów trwa 3 lata. Wszystkie funkcje we władzach Stowarzyszenia
są sprawowane do chwili wyboru nowych władz, chyba że osoby je sprawujące złożą pisemną rezygnację.

§ 14

1. We wszystkich organach i władzach Stowarzyszenia musi być ponad 50% członków z niepełnosprawnością.
2. W przypadku ustąpienia lub braku możliwości sprawowania funkcji we władzach Stowarzyszenia skład
osobowy uzupełnia się na drodze kooptacji z pośród członków wybranych na Walnym Zebraniu, według
kolejności uzyskanych głosów.

§ 15

1. Wybory władz odbywają się w głosowaniu tajnym na zasadach określonych w ordynacji wyborczej uchwalonej
przez Zarząd Stowarzyszenia.


§ 16

1. Kolegialne władze Stowarzyszenia wyrażają swoją wolę przez podejmowanie uchwał.
2. Uchwały władz sprzeczne z przepisami prawa lub postanowieniami Statutu są nieważne.
3. Uchwały władz zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków tych władz, o ile postanowienia Statutu stowarzyszenia nie stanowią inaczej.
4. Głosowanie może być tajne, gdy zażąda tego co najmniej 1/3 członków obecnych na posiedzeniu.

ROZDZIAŁ IV
Władze Stowarzyszenia

§ 16
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna,

Walne Zebranie

§17

1. Walne Zebranie jest najwyższym organem władzy Stowarzyszenia.

§ 18

1. Walne Zebranie zwołuje Prezes Stowarzyszenia na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia co najmniej raz na 3 lata.
2. Uchwała o zwołaniu Walnego Zebrania określa termin, miejsce i proponowany porządek obrad.
3. Uchwałę o zwołaniu Walnego Zebrania ogłasza się co najmniej na 4 tygodnie przed terminem obrad. Zarząd zawiadamia członków o terminie Walnego Zebrania listownie, co najmniej na 3 tygodnie przed dniem obrad, podając w zawiadomieniach porządek zebrania lub wskazując miejsce jego wyłożenia.
4. W Walnym Zebraniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który wyznaczony jest o godzinę później tego samego dnia – może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.

§ 29
1. W Walnym Zebraniu uczestniczą z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni i Honorowi oraz z głosem doradczym członkowie wpierający.

§ 20

1. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
a) określenie podstawowych kierunków działalności Stowarzyszenia i przyjęcie programów działania,
b) przyjmowanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i bilansu z finansowej działalności Stowarzyszenia,
c) zmiana nazwy Stowarzyszenia,
d) ustalanie wysokości i zasad opłacania składek członkowskich,
e) ocena działalności Zarządu oraz podejmowanie uchwał w sprawie absolutorium,
f) wybór o odwoływanie członków Zarządu,
g) przyjmowanie sprawozdań i wniosków Komisji Rewizyjnej,
h) wybór i odwoływanie Komisji Rewizyjnej,
i) ustalanie regulaminu pracy Walnego Zebrania,
j) podejmowanie uchwał o zmianach w Statucie,
k) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
l) nadawanie i pozbawianie tytułu honorowego członka Stowarzyszenia,
m) rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich,
n) podejmowanie innych uchwał na wniosek Zarządu lub co najmniej 20 członków Stowarzyszenia.

§ 21

1.Nadzwyczajne Walne Zebranie może się odbyć w każdym czasie, jeżeli wymaga tego interes Stowarzyszenia. Jest zwoływane przez Prezesa Zarządu na wniosek:
a) Zarządu,
b) Komisji Rewizyjnej,
c) Co najmniej 20 członków Stowarzyszenia.
2. Prezes Zarządu jest obowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie w terminie 30 dni od daty w/w wniosku. Termin Nadzwyczajnego Walnego Zebrania jest ustalony niezależnie od zasad określonych w § 19 ust. 3, z tym że uchwałę o zwołaniu zebrania ogłasza się co najmniej na 3 tygodnie przed terminem obrad. Zarząd zawiadamia członków o terminie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania listownie, co najmniej na 2 tygodnie przed dniem obrad, podając w zawiadomieniu porządek zebrania lub wskazując miejsce jego wyłożenia.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje w sprawach ustalonych porządkiem obrad zaproponowanym przez wnioskodawców wymienionych w ust. 1.

§ 22

1. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów

Zarząd

1. Zarząd jest organem wykonawczym i przedstawicielskim Stowarzyszenia. W skład Zarządu wchodzą 3 osoby, w tym Prezes i Wiceprezes.
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 2 członków Zarządu.
W przypadku równego podziału głosów, głos decydujący ma Prezes.
3. Prawo składania oświadczeń woli oraz podpisywania dokumentów w imieniu Stowarzyszenia ma Prezes lub
dwóch członków Zarządu działających łącznie, z tym że prawo do podejmowania zobowiązań majątkowych
w imieniu Stowarzyszenia przysługuje co najmniej dwóm członkom Zarządu działającym łącznie.

§ 23

1. Do kompetencji Zarządu należy:
a) wybór Prezesa Zarządu,
b) ustalanie regulaminu pracy Zarządu,
c) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
d) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,
e) inicjowanie i realizowanie bieżącego programu zgodnie z ustaleniami Walnego Zebrania,
f) informowanie o treści uchwał członków Stowarzyszenia,
g) zarządzanie mieniem Stowarzyszenia zgodnie z uchwałą budżetową Walnego Zebrania.


Komisja Rewizyjna

§ 24

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia i czuwa nad prawidłowością działań Zarządu.
2.Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób:
a) Przewodniczącego
b) Wiceprzewodniczącego
c) Sekretarza.
3.Członek Komisji Rewizyjnej nie może pełnić funkcji w innych władzach organizacyjnych Stowarzyszenia.
4.Komisja Rewizyjna kontroluje w szczególności:
a) przestrzeganie przepisów organizacyjnych Stowarzyszenia,
b) realizację programów przez władze organizacyjne,
c) działalność finansową i majątkową władz organizacyjnych Stowarzyszenia.
5.Komisja Rewizyjna jest upoważniona do przeprowadzenia kontroli co najmniej jeden raz w roku oraz w każdym czasie, jeżeli uzna to za konieczne.

§ 25

1.Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) bieżąca ocena działań Zarządu oraz władz organizacyjnych Stowarzyszenia,
b) wybór przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,
c) ustalenie Regulaminu pracy Komisji,
d) przedkładanie sprawozdań i wniosków Walnemu Zebraniu.

§ 26

1. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej dwóch
członków Komisji Rewizyjnej. W przypadku równego podziału głosów, głos decydujący ma Przewodniczący.

§ 27
1.Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą wziąć udział w każdym posiedzeniu władz Stowarzyszenia.
2.Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą przeglądać protokoły i pisma władz Stowarzyszenia.

§ 28

1. Komisja Rewizyjna składa Walnemu Zebraniu sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli oraz wniosek
o udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia, nie później niż po upływie dwóch miesięcy od zamknięcia roku obrachunkowego.


ROZDZIAŁ V
Majątek i gospodarka finansowa

§ 29

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
a) ze składek członkowskich,
b) darowizn, spadków, zapisów,
c) dochodów z własnej działalności statutowej,
d) dotacji i ofiarności publicznej.

§ 30

1. Wszelkie środki pieniężne, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
4. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w sprawach
majątkowych wymagane są podpisy dwóch upoważnionych przez Zarząd jego członków.
ROZDZIAŁ VIII
Postanowienia końcowe
§ 31
1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością głosów (dwóch trzecich), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji
oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa
o Stowarzyszeniach.w.doprowadzenia swych spraw moze zatrudniać pracowników
2 dzialalnosc stowarzyszenia moga wspierac osoby nie bedace jego czlonkami(wolontariusze).osobą tym ktozy świadczą pracę na rzecz stowarzyszenia,można pokryć niezbędne koszty związane ze swiadczoną pracą
3stowarzyszenie moze powoływać terenowe jednostki organizacyjne-oddzialy(kola)
4oddzialy(kola)posiadaja osobowosc prawną
5czlonkowie oddział(kola)uczestniczą w walnym zebraniu członkó

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

  • Not Allowed: to create new topic.
  • Not Allowed: to reply.
  • Not Allowed: to add attachements.
  • Not Allowed: to edit your message.
Czas generowania strony: 0.279 s.

Co nowego na stronie?

Ortocentrum

Wszystkie wizyty odbywają się po wcześniejszym umówieniu terminu.

ul. Hubala Dobrzańskiego 155

05-082 Babice Nowe

tel. +48 22 637 86 11

e-mail: info@ortocentrum.com.pl

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem
© 2015 Amputowani.pl. All Rights Reserved.
Designed By Fer Art